ДЛЯ ЖІНОК/ПРО ЖІНОК
Це вікна в мультивсесвіт ситуацій, стереотипів і їх подолання, можливостей і труднощів. Пандемія ускладнила наше життя, але і відкрила багато можливостей поринути в події тут і зараз. Розібратися в своєму внутрішньому світі. Відчути солідарність і сестринство. Закриті під час локдауну двері сприйняти як те, що відкриються інші, найнесподіваніші можливості. І звичайно, це спонукає багатьох жінок брати ситуацію в свої руки. Під час роботи в онлайн резиденції мисткині обговорювали багато ситуацій, що відбуваються з ними і навколо. Пов'язаних з пандемією, ті на які вона сильно вплинула. Посилила, наприклад як зросле домашнє насильство. Або відкрила позитивні сторони, наприклад як посилення солідарності серед жінок навколо. Ділилися своїм досвідом, підтримували одна одну. Ходили разом на онлайн прогулянки, показуючи простір навколо себе в різних формах. Надсилали матеріал для роботи.


Все це було використано мисткинею в роботі над серією з 38 колажних робіт - "Для жінок/Про жінок". Це спроба пропустити через себе всю інформацію, образи, посили. І за допомогою макулатури надісланої простором та іншими учасницями резиденції створити серію сюжетів про реальність навколо нас. Це коллаборація крізь місяці спільної роботи.


Мистецтво спокуси - то якими ми, жінки, повинні бути для когось (не себе). Стереотипи, які проникають в наші голови через патріархальну соціалізацію.

The art of temptation is what we as women should be for someone, but not ourselves. Stereotypes that penetrate our heads through patriarchal socialization.
Дозволити змінити вашу свідомість - це уявна кнопка, яка дозволяє поміняти систему виховання. І поламати стереотипне сприйняття на перших етапах дорослішання дівчинки.

Allow to change your consciousness - that is an imaginary button that allows you to change the system of education. And break the stereotypical perception on the early stages of a girl's coming-of-age.
Сила дитячими очима - це хаотично перемішаний світ хаосу, абьюзу і абсурду в якому сьогодні дорослішає багато дітей. Наскільки ця ситуація погіршилася під час карантину?

The power of children's eyes - is a chaotically mixed world of chaos, abuse and absurdity in which many children grow up today. How much did this situation worsen during the quarantine?
Ми особисто перевірили - якими інструментами патріархальний світ користується щоб жінка була завжди в підпорядкуванні чоловіка і залежала від нього.

We have personally checked - what tools the patriarchal world uses to keep a woman subordinate to a man and depended on him.
Зроби це, що необхідно зробити - це змінюється парадигма сприйняття жінкою себе ж. Як більш впевнену в собі, сильну і самобутню, героїчну.

Do what you need to do - it changes the paradigm of a woman's perception of herself. As a more confident, strong and original, heroic.
Розділи настрій літа - це ситуація в якій часто виявляється жінка з дітьми на відпочинку. Їм все - собі нічого і купа турбот. А відпочити коли? а як же ресурс? Де в цей час батько дітей?

Share the summer vibe - it's a situation in which a woman with children is often on vacation. The whole tree for the kids and not a cherry for a woman. And a lot of worries on top. And when to rest? What about the resource? Where is the father of the children all this while?
Широко закриті очі - це цензурування жіночого тіла змішане з сексуалізацією його ж. Подвійні стандарти існуючі по всьому світу.

Eyes wide shut - is the censorship of the female body mixed with the sexualization of the said. Double standards exist all around the world.
Неспокій - це майбутнє яке нас чекає, в умовах постійної нестабільності.

Anxiety is the future that awaits us, in conditions of constant instability.
Будуємо новий світ - між цензурою і нашими бажаннями. Це боротьба за наші права бути тими, ким ми хочемо.

We are building a new world - between censorship and our desires. It is a struggle for our rights to be who we want to be.
Доповнена реальність і жінки - це небезпека заборон і примусів. Протести дівчаток, дівчат, жінок проти необхідності бути тими, хто зручний патріархальному суспільству.

Augmented reality and women - it's the danger of prohibitions and coercion. Protests of girls and women against the need to be easy-to-use in a patriarchal society.
Здатність жінок народжувати світ - це жінки виходять з тіні і створюють нові світи, що змінюють сприйняття і несуть ці зміни в суспільство.

The ability of women to give birth to the world - that's the women coming out of the shadows and creating new worlds that change perceptions and bring these changes to society.
Не забувати про небезпеку - це нагадування, що світ може бути ворожим, і є люди які сильно проти змін, які несе фемінізм. Ці люди небезпечні і мають покровителів.

Keeping the danger in kind - is a reminder that the world can be hostile, and some people are strongly opposed to the changes that feminism brings. These people are dangerous and have patrons.
Ліа - це сумна історія про те, як родинне середовище, не прийняття дитини, рамки і нескінченне "ти повинна" калічить долі.

Lia - is a sad story about how a family environment, not accepting a child, limits, and an endless "you have to" cripple fate.
Новий світ - це світ прийняття, розуміння, спокою і внутрішніх ресурсів. Це утопія.

The new world - is a world of acceptance, understanding, peace and inner resources. That's utopia.
Нові надії - це ті надії, які йдуть за позитивними змінами. До яких жінки прикладають свої руки. Це повернення символам їх реального змісту.

New hopes - are those hopes that follow positive changes in which women have their hands. This is a recovery of symbols' real meaning.
Правда в світі пост правди - це перегляд цінностей, пріоритетів в зв'язку зі стрімко мінливим світом. Як технологічно, так і на рівні рівних прав для всіх.

The truth in the world of post-truth - is a reconsideration of values, priorities in connection with the rapidly changing world. Both technologically and at the level of equal rights for all.
Знайти вихід - це розібратися в собі, в своїх бажаннях і можливостях. І застосувати це все в житті, щоб ставати краще.

To find a way out - is to understand yourself, your desires and capabilities. And apply it all in life to get better.
Парування. Потанцюєшь зі мною? -це про різних жінок, які разом і відкриті до того, щоб пізнавати один одного ближче.

Mating. Will you dance with me? - it's about different women who are together and who are open to getting to know each other better.
Всі аргументи на світі - це "до і після" сприйняття світу і свого місця в світі, в головах багатьох жінок. Це ті зміни, які можуть статися з кожною.

All the arguments in the world - that's "before and after" the perception of the world and their place in the world, in the minds of many women. These are the changes that can happen to anyone.
Об'єднала душі і помисли - це наша тривала боротьба за рівні права. Це заклик до об'єднання, щоб наблизити час коли реальність повністю коректується.

United souls and thoughts - that's our long struggle for equal rights. It is a call for unification to expedite the time when the reality is fully adjusted.
Усі ріки впадають у щасливий рай - це утопічне майбутнє повне сестринства, солідарності, взаємної допомоги і підтримки. Світ в якому жінки будуть вільними і сильними в своїй єдності.

All rivers flow into a happy paradise - utopian future full of sisterhood, solidarity, mutual help and support. A where women will be free and strong in their unity.
Любов переможе - тому що інакше все це не має ніякого сенсу. Світ, де немає заборон на взаємну любов, де немає місця ненависті.

Love wins - otherwise, it all makes no sense. A world where there are no prohibitions on mutual love, where there is no place for hatred.
Бажання, простір для нас - це погляд у дзеркало, в якому бачиш масу можливостей і себе справжню.

Desire, space for us - is a look into the mirror, where you see a lot of opportunities and your real self.
Зміноманія - це коли хочеться змін настільки сильно, що готова скласти всі що злить, не влаштовує, принижує в одне місце. І знищити.

Changemania - is when you want the change so much that you are ready to collect everything that makes you angry, does not satisfy or humiliates you in one place. And destroy.
Мовою оригіналу - це ті речі, які на будь-якій мові будуть приблизно однаковими. Бінарне сприйняття світу, яке не допускає, що всі ці величини - різноманітний спектр.

In the original language - these are the things that will be about the same in any language. Binary perception of the world, which does not allow the fact that all these quantities are a diverse spectrum.
Між цензурою і бажаннями - це величезний проміжок між реальністю яку нам нав'язують, і тієї що була насправді. На прикладі особистості Лесі Українки.

Between censorship and desire - that's a huge gap between the reality that is imposed on us and the reality that actually existed. By means of the example of Lesya Ukrainka.
Перезавантаження - це коли зміни вже неможливо заперечувати. Вони впливають на всіх жінок в різному ступені.

A reboot - is when changes can no longer be denied. They affect all women to varying degrees.
За версією кращі - це історія успіху тих дівчаток, хто були прийняті і зрозумілі з самого дитинства.

Presumably the best - this is the success story of those girls who have been accepted and understood since childhood.
Погуляй зі мною - ода солідарності жінок крізь історію. Про те, як ми можемо вчитися на досвіді великих жінок минулого і бути разом.

Walk with me - is an ode to women's solidarity throughout history. That's about how we can learn from the experiences of the great women of the past and be together.
Запрошуємо на життя суворе - це про складнощі дорослішання з жіночою соціалізацією.

We invite you to a strict life - it's about the difficulties of growing up within a women's socialization.
Знайти вихід - це про важливість врахування історичного досвіду жінок. Розуміння, що зацикленість подій можна перервати.

Finding a way out - is about the importance of taking into account the historical experience of women. Understanding that the loop of events can be broken.
Отримуючи задоволення - це нові можливості, що відкриваються жінкам в рівноправному світі.

Having fun - is a new opportunity that opens up for women in an equal world.
Створення портрета дійсності - це про місце жінок в еко-активізм.

Creating a portrait of reality - is about the place of women in eco-activism.
Транзитна зона - це риса, яку не може перетнути аб'юзер і насильник. Тому що там його чекають супротивниці насильства і аб'юзу.

The transit zone - is a feature that cannot be crossed by the abuser and the rapist. Because opponents of violence and abuse are waiting for him there.
Жінка, що пішла - це жінка, якій захотілося змін, турботи про себе, набридло обслуговувати людей навколо себе. Адже світ такий великий і в ньому так багато можливостей.

The woman who left - is a woman who wanted change, self-care, who's tired of serving people around her. After all, the world is so big and there are so many opportunities.
Кохання до нестями - це любов доступна всім сім'ям, які б гендери і орієнтації не наповнювали їх. Багато жінок поруч не буває

Tremendous love - is love available to all families, no matter what gender and orientation they are filled with. There cannot be too many women around.
Ми з плоті - це важливість з самого дитинства пояснювати в питаннях тілесності. Всі дівчатка прекрасні.

We are made out of flesh - it is the importance of explanation of body matters from childhood. All the girls are beautiful.
Artist: Maria Pronina
Woven participants: Alisa Oleva, t s Beall, Oksana Kazmina, Alice Máselníková
We express our gratitude to European Union and House of Europe programme.