Artist: Oksana Kazmina
Woven participants:
We express our gratitude to European Union and House of Europe programme.